[LUNA SOFT]-MIND HACKER OMAE NO KOKORO WA ORE NO MONO
[LUNA SOFT]-MIND HACKER OMAE NO KOKORO WA ORE NO MONO
[LUNA SOFT]-MIND HACKER OMAE NO KOKORO WA ORE NO MONO
[LUNA SOFT]-MIND HACKER OMAE NO KOKORO WA ORE NO MONO
[LUNA SOFT]-MIND HACKER OMAE NO KOKORO WA ORE NO MONO
[LUNA SOFT]-MIND HACKER OMAE NO KOKORO WA ORE NO MONO
[LUNA SOFT]-MIND HACKER OMAE NO KOKORO WA ORE NO MONO
[LUNA SOFT]-MIND HACKER OMAE NO KOKORO WA ORE NO MONO
[LUNA SOFT]-MIND HACKER OMAE NO KOKORO WA ORE NO MONO
[LUNA SOFT]-MIND HACKER OMAE NO KOKORO WA ORE NO MONO
[LUNA SOFT]-MIND HACKER OMAE NO KOKORO WA ORE NO MONO